José Rodrigues dos Santos

 

O Último Segredo

(The Last Secret)

The Last Secret
Russian edition
Publisher: Izdatelstvo Mezdunarodnye Otnosheniya, Moscow, 2014